Knowledge Center

Enzyme
เอนไซม์ ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ

เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพที่มีความสำคัญต่อการทำงานต่างๆ ภายในเซลล์ มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องอาศัยเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยา เอนไซม์ส่วนใหญ่เป็นสารประเภทโปรตีน ซึ่งมีการขดม้วนตัวเป็นโครงสร้างสามมิติ มีบริเวณที่เป็นที่จับของสารตั้งต้นและเป็นบริเวณที่เกิดของปฏิกิริยา (active site) เอนไซม์บางตัวมี cofactor ช่วยทำงานร่วมกับโปรตีน ให้ปฏิกิริยาเกิดได้อย่างเหมาะสม

เอนไซม์มีประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เนื่องจากปฏิกิริยาที่ใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งสามารถเกิดได้โดยใช้พลังงานกระตุ้นที่น้อยกว่าปฏิกิริยาที่เกิดโดยไม่ได้ใช้เอนไซม์ ทำให้ปฏิกิริยาสามารถเกิดขึ้นได้เร็วกว่ามาก นอกจากนั้นปฏิกิริยาสามารถเกิดได้อย่างจำเพาะ ได้ผลผลิตอย่างถูกต้องตามที่ต้องการ อุตสาหกรรมสมัยใหม่หลายประเภทในประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้ประยุกต์ใช้เอนไซม์ในขั้นตอนผลิตสารเคมีที่มีมูลค่าสูง เนื่องใช้สามารถลดต้นทุนจากการใช้้พลังงานที่น้อยกว่าในกระบวนการผลิต ลดปริมาณการใช้สารเคมีอันตราย และลดการปล่อยขยะเคมีในสิ่งแวดล้อม

Knowledge Center

Find out more about Sodium Dodecyl Sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE).

Learn More