BioVis

...จากจานอาหาร สู่สารบำรุงพืชชีวภาพ BioVis ที่ผ่านกระบวนการย่อยแบบไฮเทค มีแร่ธาตุ สารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับพืช ปลอดภัย ไร้สารพิษ

BioVis เป็นสารชีวภาพสำหรับบำรุงพืช ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี สมบูรณ์ แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรค ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี และช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในดิน อีกทั้งยังช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เป็นธาตุอาหารทั้งหลักและรองแก่พืช ช่วยสร้างฮอร์โมนให้แก่พืช กระตุ้นการเกิดราก เมื่อพืชขยายระบบรากได้ดี จะสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น ทำให้ได้ผลผลิตสูง คุณภาพดี นอกจากนี้การใช้ปุ๋ยชีวภาพยังป้องกันไม่ให้รากเป็นแผลอันเกิดจากการใช้สารเคมีในปริมาณมากอีกด้วย

วิธีการใช้สารบำรุงพืชชีวภาพ BioVis ใช้รดต้นพืชหรือแช่เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์เพื่อเร่งการเกิดราก และการเจริญเติบโตของพืช ควรให้สารบำรุงพืชชีวภาพ BioVis อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อให้ต้นไม้สามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีอย่างต่อเนื่อง อัตราส่วนการผสมที่พอเหมาะสำหรับการใช้คือ BioVis 1 ส่วน ต่อ น้ำ 10 ส่วน และควรใช้คู่กับการรดน้ำด้วย สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในอุณหภูมิห้องปกติได้

BioVis ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพมาแล้วจากผู้รักต้นไม้หลายกลุ่ม มีทั้งฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือน คอนโดมิเนียม และเกษตรกรชาวสวน ทุกเสียงของการทดลองใช้ เห็นผลการบำรุงต้นไม้ของ BioVis อย่างชัดเจน

Bio-VIS มีจุดเริ่มต้นการผลิตและแรงบันดาลใจของการสร้างสรรค์มาจากโครงการ “การแปลงขยะอินทรีย์เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ด้วยกระบวนการชีวภาพ” สารบำรุงพืชชีวภาพ BioVis ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ circular economy เปลี่ยนสิ่งที่ไม่มีมูลค่าอย่างเศษอาหารให้เป็นสารบำรุงพืชที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการทางชีวภาพ โดยอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ทั้งแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ โดยกระบวนการผลิตช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอินทรีย์ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก สารบำรุงพืชชีวภาพ BioVis ถูกผลิตจากขยะเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน ไม่มีการเติมสารเคมีลงในผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิตที่ใช้จุลินทรีย์ตามธรรมชาติในการย่อยขยะเศษอาหาร เพื่อผลิตเป็นสารบำรุงพืชที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นผลิตภัณฑ์จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และช่วยจัดการกับปัญหาขยะเศษอาหารได้อย่างยั่งยืน

จากนวัตกรรมสู่การใช้งานจริง "พืชถูกใจ BioVis"

 

Our Products & Services

Enzmart protein markers are our first commercial product. Made to the highest international specifications but priced very competitively, these will help lower the cost and procurement time of laboratory reagents for researchers in Thailand.